Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Planeeritud vee haldamine

Vesi on seotud Nordkalki tootmisega, kuigi lubjakivitööstus ei ole suur vee tarbija võrreldes näiteks metalli kaevandamisega, mis kätkeb endas palju protsesse, mis nõuab suuri veekoguseid. Kuna lubjakivi kasutatakse vee puhastamiseks, ei ole ükski veega seonduv lubjakivi töötlemise protsess loodusele kahjulik.

Karjäärides koguneb vesi karjääri põhja kui põhjavesi tungib läbi aluskivimi pragude. Vihm ja looduslik sulavesi kogunevad samuti karjääri. Tänu lubjakivi koostisele on see vesi puhas, näiteks Soomes Pargasel pumbatakse see linna toorvee reservi. Soomes Tytyris Lohjal ja Poolas Miedziankas juhitakse vesi samuti kohalikesse veepuhastussüsteemidesse.

Kui karjäär laieneb sügavamale põhjavee tasemest, võib see avaldada mõju ümbritseva piirkonna põhjavee tasemele. Enamus Nordkalki karjääridest ei ole nii sügavad ega avalda mõju põhjavee tasemele.

Soomes Lappeenrantas töödeldakse kaltsiiti ja vollastoniiti ujuktehases, mis taaskasutab oma vett. Vee kogus suletud ringlussüsteemis on umbes 6 miljonit m3. Süsteem sisaldab settetiike, kus flotoliiv, protsessi kasulik kõrvalprodukt, settib põhja ja puhastatud vett taaskasutatakse protsessis.

Karjäärivett saab kasutada ka teisteks eesmärkideks: mõnedes tehastes on vaja kaevandatud materjali pesta, et eemaldada näiteks savi. Samuti pestakse sageli õueala ja sõiduki rattaid eesmärgiga vähendada tolmu emissiooni.

Nordkalki üksustel on veemajanduskavad. Iga karjääri juhtprintsiibiks on viia läbi tegevusi minimaalseima negatiivse mõjuga nii pinna- kui põhjaveele.

Rootsis Uddagårdenis on karjäärivee settebasseinid varustatud kaardus torudega, mida mööda vett edasi juhitakse. See lihtne lahendus aitab kinni püüda igasugused õlilekked masinatest, kuna veepinnal olev õli ei saa minna läbi veega täidetud torust.

Uddagården water 500px

Jõupingutused kalade säilitamiseks kui osa Klinthageni karjääri järelhooldusest

Water case

Võlvsild on ehitatud selleks, et forellidel oleksid paremad võimalused Klinthageni ojas pikemalt vastuvoolu ujuda.

Klinthageni karjääri järves on tänasel päeval umbes 2,5 miljonit m3 vett. Kui karjäär on täielikult ammendunud ja järv on veega täitunud, siis mahutab see umbes 5 miljonit m3 vett ning on Gotlandi sügavaim ja mahult suuruselt teine järv pärast Bästeträski järve.

2015. aasta sügisel rajati karjääri kahe kilomeetri pikkune kraav, et vähendada vee hulka karjääri põhja- ja keskosas. Pärast karjääri laienduse avamist rajatakse ka sinna kraavid, et juhtida vesi süvendi väljumiskohta ja Klinthageni ojasse. Kraavid moodustavad isereguleeruva veeärastussüsteemi loodusliku settimisvõimalusega.

Vesi transporditakse karjääri väljumiskohast kärestikumalisse märgala taimestikuga alasse, kust see allavoolu liikudes täiendavalt puhastub enne ojasse jõudmist. Lubjakivi kaevandamisest vette sattunud lubjakivi ja savi osakesed ning lämmastik eemaldatakse, seega vesi on kristallselge ja sama puhas kui looduslik ojavesi.

Kalade säilitamiseks ojas tehakse samuti jõupingutusi, soodustamaks kalade kudemist ja teiste veeorganismide elutingimusi. Kasutusele on võetud kudemisalad ning mere ja põllumaaga külgnevad kraavid on puhastatud. Kõrvaltee alla ehitati võlvsild, et forellidel oleksid paremad võimalused ojas pikemalt vastuvoolu liikuda. Soodustamaks kalamaimude haudeperioodi, pumbatakse ojasse aprillist südasuveni väikeseid veekoguseid. Teadmisi, kuidas forelli liikumisterritooriumi areneb aja jooksul, kogutakse kudepesade ülelugemisega igal sügisel kuni kaks aastat pärast kaevandamise lõpetamist.


LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.