Jätkusuutlikkus Nordkalkis

Jätkusuutlike otsuste ja jätkusuutlike toimingute roll muutub iga päevaga järjest olulisemaks. Inimesed on teadlikumad ühiskonnas aset leidvatest väljakutsetest, nagu kliimamuutus ja surve meie elutähtsatele ressurssidele ning teevad teadlikumaid otsuseid. Energiat, heitkoguseid, transporti, bioloogilist mitmekesisust ja muid aspekte puudutavad nõudmised ja eeskirjad on muutunud rangemaks ja seega mõjutavad nad meie tegevust. Meie vastutustundliku tegevuse arendamine on oluline mitte ainult meie äri, vaid ka meie klientide, investorite ja teiste sidusrühmade jaoks. Jätkusuutlikkus on osa meie äristrateegiast ja meie üheksa fookusvaldkonda on integreeritud meie juhtkonna igakuisesse ülevaatusesse.

Nord 038


Nordkalki eesmärk on pikaajaline ja tulutoov äri, mis on vastutustundlik ja kooskõlas sidusrühmade ja ühiskonna väärtustega. Parandame pidevalt oma tegevust, tooteid ja protsesse, võttes arvesse nii sotsiaalseid ja majanduslikke kui ka keskkonnaaspekte. Tootmises kasutame me loodusvarasid nagu kivi, vesi ja energia, mis mõjutavad paratamatult meie keskkonda. Püüame vähendada meie tegevuse negatiivset keskkonnamõju, kasutades parimaid olemasolevaid meetodeid ja tehnikaid ning rakendades ettevaatuspõhimõtet inimeste ja keskkonna suhtes.

Nordkalk vaatas 2017. aastal läbi ja ajakohastas oma jätkusuutlikkuse arengu strateegiat, suuniseid ja eesmärke. Protsessi käigus tuvastasime ja seadsime prioriteediks kõik meie ettevõtte jätkusuutlikud aspektid sidusrühmade vaatenurgast. Määrati kindlaks 27 olulist probleemi, mis on koondatud üheksaks eri prioriteetseks valdkonnaks. Lisateabe nende kohta on toodud allpool. 

2018. aastal on meie tähelepanu keskmes olnud jätkusuutlikkuse strateegia rakendamine ja integreerimine meie igapäevatöösse. On määratletud uued peamised tulemusnäitajad. Meie jätkusuutlikkuse parandamiseks on võetud vastu teatud meetmed. 2018. aastal toimunud koosolekul vaatas juhtkond uuesti need küsimused läbi ja seadis need prioriteediks. Samuti arutati ja hinnati olulisi jätkusuutlikke riske.

Sidusrühmade kaasamine on meile tähtis

Dialoogi luuakse paljudel erinevatel eesmärkidel, erinevate sidusrühmadega ja paljude erinevate kanalite kaudu. Koostöö olemasolevate sidusrühmadega toimub läbi naaberkohtumiste, õigusprotsesside, ametiasutustega konsulteerimise, kliendi- ja tarnijaauditite, müügialaste läbirääkimiste, digitaalsete kanalite tagasiside ja paljudel muudel viisidel. Loa andmise protsessi käigus viiakse läbi ulatuslikud konsultatsioonid ja dialoogid sidusrühmadega, et täita kõiki keskkonna- ja sotsiaalnõudeid 

Meie sidusrühmade kaasamiseks Nordkalki jätkusuutlikkuse töösse, viidi läbi 2018. aasta lõpus sidusrühmade seas jätkusuutlikkuse uuring. Uuringus, mille eesmärk oli hinnata meie ettevõtte praegust tulemuslikkust ning milliseid jätkusuutlikkuse aspekte peame me seadma prioriteediks, osalesid meie peamised sidusrühmad.

Jätkusuutlikkuse olulisemad aspektid 2018.aastal 

Our stakeholders prioritised sustainability issues 2018

Emissions
Energy
Material and waste management
Customer satisfaction
Transports
Secure limestone reserves
Land and quarry restoration

Jätkusuutlikkuse aruanne 2018 on nüüd allalaadimiseks saadaval. Aruanne on saadaval ainult inglise keeles. Küsimuste korral jätkusuutlikkuse aruande või meie jätkusuutlikkuse töö kohta palun võtke ühendust vastava fookusvaldkonna eest vastutava isikuga. Kontaktandmed leiate aruande lõpust.

Lubjakivi keskkonnale

iStock-671074676

Lubjakivipõhised tooted ja lahendused mängivad olulist rolli puhtama õhu, vee ja mulla tagamises. Lisaks on lubjakivi oluline tooraine. Lubjakivipõhised tooted on vajalikud ja aitavad paljudel tööstusharudel liikuda rohelisema tuleviku poole.

Iga päev kasutame me tooteid, mida ei saa toota ilma lubjakivipõhiste toodeteta. Mitmed meie põhitööstused sõltuvad oma tootmisel lubjakivitoodetest, näiteks terasetööstus, paberitööstus ja ehitustööstus, kus lubja funktsioon on puhastada, täita ja neutraliseerida. Lubjakivitooteid kasutatakse sageli ka keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

  • VESI – Joogivee, protsessivee ja reovee käitlemin
  • ÕHK – elektri- ja jäätmepõletusjaamade suitsugaaside töötlemine
  • MULD – saagikuse parandamine, fosfori äravoolu vältimine, happelise mulla neutraliseerimine ja savimuldade stabiliseerimine

Nordkalki Eetikakoodeks (Code of Conduct) kohaldub kõigile Nordkalki töötajatele ja kirjeldab eetilisi põhimõtteid, mille alusel me tegutseme. Nordkalki tarneahela eetika osas ootab Nordkalk oma tarnijatelt Tarnija Eetikakoodeksi järgimist. Niimoodi suudame me tagada, et meie tarnijad järgivad ärieetikat. Mõlemad koodeksid on siin allalaadimiseks saadaval.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) jätkusuutlikkuse eesmärgid

ÜRO Jätkusuutliku Arengu Eesmärgid  mõjutavad märkimisväärselt ettevõtete kohanemist muutuvate tingimustega. ÜRO pakub jätkusuutlikkuse ühist keelt. Siinkohal tõstame esile eesmärki # 6 - Puhas vesi ja Kanalisatsioon ning kuidas Nordkalk ja meie tooted aitavad kaasa jätkusuutlikumale arengule selles valdkonnas.  

iStock-505996754 (1)

Vesi ja kanalisatsioon on inimeste ja planeedi ellujäämise seisukohast otsustava tähtsusega ning nad puudutavad selliseid küsimusi nagu joogivesi, kanalisatsioon ja hügieen, ning veevarude kvaliteet ja jätkusuutlikkus kogu maailmas. Puhta vee ja kanalisatsiooni puudumine mõjutab toiduga kindlustatust, individuaalset tervist, tervislikke ökosüsteeme, edukat kogukonda ja stabiilset majandusarengut. Vesi on ka paljude ettevõtete peamine ressurss, mis on seotud kvaliteedi, kättesaadavuse ja juurdepääsuga. Mõnede ettevõtete jaoks on uued võimalused vesi ja kanalisatsioon.

Lisaks oma keskkonnamõju vähendamisele ja toodete tootmisele, mis avaldavad positiivset mõju paljudele veega seotud valdkondadele, tegeleme ja toetame erinevaid väliseid veega seotud projekte kohalikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil.

Meie tootmises kasutatakse vett, kuigi lubjakivitööstus ei ole suur veetarbija. Karjäärides koguneb vesi põhja kuna põhjavesi tungib aluspõhja pragude sisse. Kaevandusse satuvad loodusest sadu ja sulav vesi. See vesi on puhas. Vett kasutatakse ka kivide, tehaste territooriumite ja sõidukite pesemiseks. Me kasutame ringlussevõetud vett iga võimaluse korral. Kõigil Nordkalki kohtadel on olemas veemajanduskavad ja iga karjäär peab oma tegevusi läbi viima absoluutselt minimaalse negatiivse mõjuga nii pinnaveele kui ka põhjaveele. Mitmetes meie asukohtades tarnime vett munitsipaalveevõrku.

Lubjakivipõhiseid tooteid kasutatakse näiteks joogivee, heitvee, töötlusvee, järvede ja vooluveekogude puhastamiseks.

Joogivee töötlemisel kasutatakse sageli lupja vee pH tõstmiseks ja leeliselisuse reguleerimiseks. Erinevad toorveed vajavad erinevat kohtlemist ja läbivad tavaliselt mitu etappi, kus lupja kasutatakse mitmel erineval viisil. Oluline on kontrollida lubja ja süsinikdioksiidi keemilist tasakaalu, et tagada nii maitse kui ka kvaliteet, ning vältida torustike korrosiooni.

Reovee puhastamise eesmärk on vähendada vastuvõtvate veekogude koormust, kõrvaldades kõik orgaanilised, hapnikku tarbivad ühendid ja toitained. Reoveepuhastusjaamad kasutavad füüsikalisi ja biokeemilisi protsesse pH ja leelisuse reguleerimiseks, fosfori sadestamiseks, muda stabiliseerimiseks ja lõhnade eemaldamiseks. Lubi sobib hästi ka erinevate metallide ja anioonide sadestamiseks.

Nordkalk Sustainability Report 2018
11.1 Mt, uuendatud 13.3.2019
Nordkalki Tegevuspoliitika
91 kt, uuendatud 26.9.2019
NORDKALK CODE OF CONDUCT 2018 03
189 kt, uuendatud 9.4.2018
Nordkalk Supplier Code of Conduct
17 kt, uuendatud 17.8.2017

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.