Jätkusuutlikkus Nordkalkis

Nordkalki eesmärk on olla vastutustundlikul viisil pikaajaline ja tulutoov äri, mis on kooskõlas sidusrühmade ja ühiskonna väärtustega. Täiustame pidevalt oma tegevust, tooteid ja protsesse, võttes arvesse nii sotsiaalseid ja majanduslikke kui ka keskkonnaaspekte. Tootmises kasutame me loodusvarasid nagu kivi, vesi ja energia, mis mõjutavad paratamatult meie keskkonda. Püüame vähendada meie tegevuse negatiivset keskkonnamõju, kasutades parimaid võimalikke meetodeid ja tehnikaid ning rakendades ettevaatuspõhimõtet inimeste ja keskkonna suhtes.

Green on stone Miedzianka 550


Nordkalki uus, 2020. aasta alguses algatatud strateegia keskendub jätkusuutlikkusele. Meie visioon on saada juhtivaks lubjakivitoodete tootjaks, kes keskendub jätkusuutlikele lahendustele.

Praktikas tähendab see, et võtame endale järgmised kohustused:

  1. arendame aktiivselt uusi tooteid ja lahendusi, et meie kliendid saaksid olla jätkusuutlikumad, st keskendume lubjakivipõhistele lahendustele, mis aitavad vähendada meie klientide keskkonnamõju;
  2. suurendame oma osalust ringmajanduses ja püüdleme selle poole, et kaevandatud materjal oleks täielikult ära kasutatud, saavutamaks sajaprotsendilise tõhususe eesmärgi;
  3. keskendume oma süsinikuheitme ja muude toimingute kahjuliku mõju vähendamisele.

Meie missioon on pakkuda lubjakivipõhiseid lahendusi, mis aitavad suurendada põllumajanduse tootlikkust ning ühtlasi hoida õhu, vee ja pinnase puhtana. Seda positiivset keskkonnamõju võib nimetada ka meie ökoloogiliseks käejäljeks, mida kavatseme lähiaastatel suurendada.

Tahame vähendada oma tegevuse kahjulikku mõju ehk ökoloogilist jalajälge. Meie tegevuse kõige suurem mõju on heitmed, mis tekivad siis, kui töötleme lubjakivi, et valmistada kustutamata ja kustutatud lubjast tooteid, või kaevandame maapinnast mineraale.

Meie tulevane edu peitub inimeste jätkuvas pühendumuses – tahame hoolitseda oma töötajate eest hästi ja veenduda, et nad saavad iga päev oma tööd ohutult teha. Ohutus on meie prioriteet ja meie lõppeesmärk on null õnnetust.

Tahame hoida heanaaberlikke suhteid kohalikes kogukondades, kus tegutseme, et meie tegevus kiidetaks ühiskonnas heaks.

Et tagada ettevõtte kasumlik kasv, peame kindlustama lubjakivivarud tulevikuks ja tegutsema ka edaspidi tipptasemel. 

Meie jätkusuutlikkusprogramm

Meie jätkusuutlikkusega seotud töö juhindub jätkusuutlikkusprogrammist, mis keskendub meie tegevuse mõjudele ja põhineb ettevõtte strateegial ning sidusrühmade keskkondlikel, sotsiaalsetel ja majanduslikel ootustel.

Meie jätkusuutlikkusprogramm on jaotatud üheksaks fookusvaldkonnaks, mis koosnevad 27 olulisest aspektist. Iga valdkond sisaldab vastavaid juhtimiskohustusi, pikaajalisi eesmärke ja peamisi tulemusnäitajaid.

Meie ettevõtte jätkusuutlikkuse pikaajaline siht on vastavuses ÜRO säästva arengu eesmärkidega (2030).

Jätkusuutlikkuse juhtimine

Kõik Nordkalki jätkusuutlikkusega seotud tähtsad otsused teeb juhtkond. Juhtkond kiidab heaks ka jätkusuutlikkusprogrammi. Igal jätkusuutlikkusega seotud valdkonnal on juhtkonnas konkreetne vastutaja.

Juhtkond jälgib jätkusuutlikkusprogrammi edenemist kord kvartalis ja kui vaja, ajakohastab eesmärke. Nõukogu vaatab Nordkalki jätkusuutlikkuse edenemise üle kord aastas.

Jätkusuutlikkusprogrammi rakendamine on osa meie äritegevuse igapäevasest juhtimisest.

Et hõlbustada jätkusuutlikkuse arendamist ja toetada juhtkonda jätkusuutlikkusprogrammi rakendamisel, on moodustatud jätkusuutlikkuse meeskond, mis koosneb ekspertidest, kes vastutavad iga jätkusuutlikkuse fookusvaldkonna eest.

Ettevõtte riskijuhtimine hõlmab peamisi jätkusuutlikkusriske, mis on seotud keskkonna, sotsiaalsete olude, personali, inimõiguste austamise, ärieetika ja korruptsiooniga. Keskkonna-, tervise- ja ohutusriskide hindamise eest vastutab sertifitseeritud juhtimissüsteem. Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtted on toodud Nordkalki tööpõhimõtetes.

Jätkusuutlikkuse aruandlus Nordkalkis

Nordkalk on avaldanud keskkonnaaruandeid üle 20 aasta, nüüdseks on sellest arenenud põhjalikum jätkusuutlikkusaruanne. Meie GRIst (globaalse aruandluse algatusest) inspireeritud jätkusuutlikkusaruande eesmärk on tutvustada üksikasjalikumalt oma jätkusuutlikkusega seotud tööd ettevõttesisestele ja -välistele sidusrühmadele ning tuua asjakohaseid näiteid, et tagada selgus ja läbipaistvus. Ehkki aruanne ei vasta endiselt täielikult GRI standarditele, on see samm õiges suunas. Meie eesmärk on kooskõlastada aruandlus lähiaastatel täielikult GRI standarditega.

Nordkalki jätkusuutlikkuse meeskond vastutab iga-aastase jätkusuutlikkuse aruandluse eest. Juhtkond vaatab jätkusuutlikkusaruande läbi ja veendub, et kõik peamised aspektid on kaetud. Jätkusuutlikkusaruande kinnitab nõukogu ja lisaks kolmas isik.

Nordkalk Sustainability Report 2019

Jätkusuutlikkusaruande trükiversiooni saab tellida e-posti aadressil info a nordkalk.com.

Lubjakivi keskkonnale

Field with house Agri campaign 2016 550

Lubjakivipõhistel toodetel ja lahendustel on tähtis osa toorainena ning õhu, vee ja pinnase puhastamises. Need tooted on vajalikud, et paljud tööstusharud saaksid liikuda rohelisema tuleviku poole. Iga päev kasutame me tooteid, mida ei saa toota ilma lubjakivipõhiste toodeteta. Mitmed meie põhitööstused sõltuvad oma tootmisel lubjakivitoodetest, näiteks terasetööstus, paberitööstus ja ehitustööstus, kus lubja funktsioon on puhastada, täita ja neutraliseerida. Lubjakivitooteid kasutatakse sageli ka keskkonnategevuse tulemuslikkuse parandamiseks.

  • VESI – Joogivee, protsessivee ja reovee käitlemin
  • ÕHK – elektri- ja jäätmepõletusjaamade suitsugaaside töötlemine
  • MULD – saagikuse parandamine, fosfori äravoolu vältimine, happelise mulla neutraliseerimine ja savimuldade stabiliseerimine

Nordkalki Eetikakoodeks kehtib kõigile Nordkalki ettevõttes ja kirjeldab eetilisi põhimõtteid, mis on meie äri juhtimise aluseks. Seoses eetikaga Nordkalki tarneahelas loodab Nordkalk, et ka tarnijad järgiksid käitumisjuhendit tagamaks kõrgetasemelist ärieetikat. Mõlemad koodeksid on allalaadimiseks saadaval siin.

BROCHURE Code of Conduct
2 Mt, uuendatud 26.6.2020
Nordkalk Supplier Code of Conduct 2020
574 kt, uuendatud 26.8.2020

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.