Kasumlik äri

vastutustundlikul viisil

Kasumlik äri vastutustundlikul viisil

Nordkalk püüdleb eetilisel ja vastutustundlikul viisil pikaajalise kasumliku äri poole. Ettevõte on pühendunud kõrgetele standarditele ärieetikas ja aususes, nagu on ka kirjeldatud Nordkalki eetikakoodeksis, mis rakendub kõikidele töötajatele.

Nordkalk järgib kohaldatavate õigussüsteemide seadusi, sealhulgas kohalikke nõudeid ja määrusi. Lisaks sellele täpsustavad Rettigi sisepoliitikad ja Nordkalki-sisesed juhised viisi, kuidas toimida igapäevases tegevuses. Hoidume igasugustest suhetest oma konkurentide või teiste asjaomaste isikutega, mis võiksid kahjustada meie klientide huve. Töötajad osalevad konkurentsiõiguse järgimise koolitustel regulaarselt, et omada vajalikke teadmisi ja olla teadlikud konkurentsi regulatsioonidest.

Kohtleme inimesi austusega ja anname neile võrdsed võimalused. 

Nordkalk toetab ÜRO Inimõiguste deklaratsiooni ja kohtleb inimesi austusega ning pakub kõigile võrdseid võimalusi isiklikuks kasvamiseks ja tööalaseks arenguks, sõltumata nende soost, vanusest, rassist, rahvusest, puuetest, kodakondsusest, seksuaalsest orientatsioonist, usulistest veendumustest, poliitilisest kuuluvusest, perekonnaseisust või majanduslikust olukorrast või ettevõttesisesest positsioonist.

Nordkalk järgib tunnustatud rahvusvahelisi tööjõu standardeid, nagu need on määratletud ILO poolt ja ÜRO ülemaailmses kokkuleppes (Global Compact), käsitledes inimõigusi, tööjõudu, keskkonda ja korruptsioonivastasust. Mitte mingil tingimusel ei aktsepteeri me lapstööjõu kasutamist või sunniviisilist tööd üheski oma tegevuses. Me ei salli korruptsiooni või altkäemaksu. 

Püüame olla paremad kui seadusandlus nõuab.

Nordkalk järgib keskkonnaalaseid õigusakte ja püüab olla parem kui seadusandlus nõuab. Püüame vähendada meie tegevusest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale, kasutades parimaid saadaolevaid meetodeid ja tehnikaid.

Nordkalki edu sõltub meie klientide edust. Klientide ärist ja vajadustest arusaamine võimaldab kaasata nende panust meie tegevusse ja toodetesse.

Püüdleme koostöö ja hea kommunikatsiooni poole kohalikes kogukondades, kus tegutseme.

Nordkalki lubjakivitooted panustavad eluks vajalikesse põhieeltingimustesse: puhas vesi ja õhk ning viljakas pinnas. Varustame mitmeid tööstuseid toorainetega, milleta meie tänapäeva ühiskond ei eksisteeriks.

Sellel kodulehel olevad jätkusuutlikkuse alaleheküljed toimivad kui meie raport, mida oleme avaldanud printversioonis alates aastast 1996. Nendel lehekülgedel saate nüüd kvartaalselt jälgida, kuidas saavutame töötervishoiu ja -ohutusega, kvaliteediga ja keskkonnatööga seotud eesmärgid, tagades meie tegevuste läbipaistvuse.

Countryside 600px

LIIDER LUBJAKIVI ÄRIS

Nordkalk on juhtiv lubjakivi ettevõte oma koduturgudel. Tarnime mitmetele tööstustele vajalikke toormaterjale ning meie lahendused panustavad puhtasse õhku ja vette ning ka põllumajanduslike maade produktiivsusesse.